Bảng khảo sát sàng lọc người có nguy cơ mắc
tiền Đái Tháo Đường và Đái Tháo Đường.

(Theo Hiệp Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ – ADA 2019)

Dưới 40 tuổi
Từ 40 – 49 tuổi
Từ 50 – 59 tuổi
Từ 60 tuổi trở lên
Nam Nữ
Không
Không
Không
Không
Không (BMI <23)
Thừa cân (BMI 23-25)
Béo phì (BMI 25-30)
Rất béo phì (BMI >=30)
Đái Tháo Đường